NoteikumI un nosacījumI

Šo interneta vietni apkalpo Marsh SIA ("Marsh"), ir atļauts darboties vienīgi apdrošināšanas starpniecības jomā un to reglamentē Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisija . Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus ("Noteikumi"). Pieslēdzoties šai interneta vietnei, Jūs piekrītat ievērot šos noteikumus, tostarp Marsh privātuma politiku.

Lietošanas noteikumi

 1. Marsh ir pielicis visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu, ka informācija šajā interneta vietnē būtu pareiza tajā brīdī, kad tā ievietota. Jums jāapzinās, ka Marsh nevar uzņemties atbildību, ja informācija ir nepietiekama, neprecīza vai novecojusi.

 2. Atskaitot to, kas ir nepārprotami norādīts šajā interneta vietnē, Marsh neatbild par jebkādas interneta vietnes saturu vai lietojumu vai par jebkuru Jūsu saņemto vai nosūtīto ziņu.

 3. Visas tagadējās vai/un turpmākās autortiesības, tirdzniecības zīmoli un citas intelektuālā īpašuma tiesības saistībā ar šo interneta vietni ir piešķirtas Marsh uzņēmumam un tā licenzētājiem. Interneta vietnē Jūs neiegūstat nekādas citas tiesības, kā vien ierobežotas tiesības lietot interneta vietni saskaņā ar šiem noteikumiem. Jūs piekrītat aizsargāt Marsh un tā licenzētāju īpašuma tiesības un piekrītat nekavējoties ziņot Marsh rakstiski (kontaktinformācija norādīta zemāk), ja Jums ir kļuvis zināms par jebkādu neatļautu piekļuvi interneta vietnei vai tās lietošanu, kas pārkāpj jebkuras īpašuma tiesības.

 4. Jums ir atļauts izdrukāt vai lejupielādēt informāciju un saturu no šīs interneta vietnes tikai Jūsu privātai, nekomerciālai lietošanai vai Jūsu organizācijas nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat piedāvāt pārdošanai, pārdot vai izplatīt ar jebkāda starpnieka palīdzību jebkādu šīs interneta vietnes saturu vai tās satura daļu. Jūs nedrīkstat padarīt pieejamu jebkādu šīs interneta vietnes daļu kā jebkuras citas interneta vietnes daļu vai nu ierāmētas saites (hyperlink framing) formā, vai jebkādā citā veidā, ja Marsh rakstiski nav pilnvarojis Jūs to darīt. Lai pieteiktos atļaujai, Jums vai nu jānosūta e-pasts vai jāuzraksta vēstule Marsh (kontaktinformācija norādīta zemāk) ar šādām ziņām: (a) Jūsu vārds vai arī tehniskās, par saiti(-ēm) atbildīgās kontaktpersonas vārds; (b) Jūsu uzņēmuma nosaukums; (c) Jūsu vai tehniskās, par saiti(-ēm) atbildīgās kontaktpersonas e-pasta adrese un tālruņa numurs un (d) interneta vietnes (-ņu) adrese (-s), kurā ir plānots ievietot saiti uz Marsh mājas lapu. Jūs nedrīkstat nekādā veidā izmantot Marsh nosaukumu vai ļaunprātīgi jebkādā veidā izmantot Marsh zīmolu, un šādu izmantošanu vai ļaunprātīgu izmantošanu ir tiesīgs konstatēt vienīgi Marsh.

 5. Jūs nedrīkstat izmantot šo interneta vietni nekādos nelikumīgos nolūkos un Jūs piekrītat, ka Jūs nedrīkstat sūtīt, izmantot, kopēt, izvietot vai atļaut tāda satura izvietošanu, kas ceļ neslavu vai ir rupjš, kas ir aizvainojošs, nepieklājīgs vai aizskar jebkuras personas privātumu. Jūs piekrītat nesūtīt jebkādus nesaskaņotus izplatīšanas vai reklāmas materiālus, surogātpastu vai tamlīdzīgu materiālu vai jebkāda apjoma ziņojumus, kas varētu traucēt interneta vietnes darbību vai citu šīs interneta vietnes apmeklētāju labsajūtu.

 6. Marsh patur tiesības jebkurā laikā un bez brīdināšanas palielināt, mainīt, grozīt, apturēt vai vispār pārtraukt visas vai jebkuru šīs interneta vietnes daļu darbību, ierobežot vai aizliegt piekļuvi tai.

 7. Mūsu rīcībā nonākusī informācija tiks traktēta kā konfidenciāla un netiks izpausta citādi, kā vien saskaņā ar mūsu privātuma politiku vai ar Jūsu norādījumiem un LV likumdošanu par privātpersonu datu aizsardzību.

  Mūsu klientu apkalpošanas laikā notiek dalīšanās ar informāciju Marsh & McLennan Companies uzņēmumu grupas ("MMC") ietvaros un tā var tikt izmantota gan pētniecībai un statistikas nolūkos, gan noziegumu novēršanai. To var nogādāt ikvienā valstī, tostarp valstīs, kas atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, ikvienā no minētajiem nolūkiem un uz jebkurām administratīvajām sistēmām. To var arī izmantot, lai nodrošinātu mūsu klientus ar informāciju par izstrādājumiem un pakalpojumiem, kas, mūsuprāt, viņus varētu ieinteresēt.

  Kad mūsu klienti mums ir snieguši informāciju, kas satur personiskus datus (vārdi, adreses vai cita informācija, kura attiecas uz dzīvām personām), mēs paturēsim un izmantosim šos datus, lai nodrošinātu apdrošināšanas un citus pakalpojumus šiem klientiem, vienojoties, ka personām, kas šos datus sniegušas, jābūt informētām par šo datu saņemšanas iemeslu (-iem) un par to, ka tiem jāpaliek neizpaustiem ārpus MMC uzņēmumu grupas.

 8. Ar šo Jūs piekrītat atlīdzināt Marsh visas izmaksas, prasības, zaudējumus un bojājumus (tai skaitā arī likumā noteiktās nodevas), kas radušās Marsh, vai kas piedzīti no Marsh šīs interneta vietnes ļaunprātīgas izmantošanas vai šo noteikumu pārkāpšanas no Jūsu puses rezultātā.

 9. Kaut arī Marsh var nodrošināt saites uz citām interneta vietnēm, šādas vietnes neatrodas Marsh kontrolē. Marsh nevar uzņemties nekādu atbildību par to pareizību vai jebkādā citā veidā par to saturu, vai par citās šādās vietnēs veiktu darbību drošību. Šādu vietņu izmantošana ir Jūsu pašu risks.
 10. Ja Jūs esat pārkāpis šos noteikumus, Marsh var pēc savas iniciatīvas apturēt Jūsu piekļuvi šai interneta vietnei un atteikt Jums jebkādu turpmāku piekļuvi tai.

 11. Šī interneta vietne Jums ir nodrošināta bezmaksas bez jebkādām garantijām un galvojumiem, ja nav norādīts citādi, un Marsh neatzīst nekādu atbildību no savas puses pret Jums (atskaitot personisku traumu vai nāves gadījumu, kam par iemeslu ir Marsh nolaidība vai krāpšana) vai nu līguma ietvaros, neatļautā darbībā (ieskaitot nolaidību) vai citādi, ja tas noticis saistībā ar pieslēgšanos šai interneta vietnei. Jūsu vienīgais aizsardzības līdzeklis ir pārtraukt šīs interneta vietnes lietošanu. Marsh atbildība nav ierobežota nāves vai personisku traumu gadījumā, kam par iemeslu ir tīša nolaidība no Marsh puses.

 12. Marsh šos noteikumus var laiku pa laikam grozīt. Tas, ka Jūs lietojat šo interneta vietni pēc šādu grozījumu stāšanās spēkā, ir uzskatāms par Jūsu piekrišanu šiem grozījumiem.

 13. Uz šiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī uz šīs interneta vietnes saturu attiecina Anglijas tiesības, kuras tiesai ir izņēmuma jurisdikcija.

 14. Jebkādi jautājumi vai nepieciešamība pēc papildus ziņām, kas Jums radušies saistībā ar šo interneta vietni vai saistībā ar Marsh, ir nosūtāmi šīs formas veidā, vai arī Jūs varat mums rakstīt uz:

  Marsh SIA
  Dzirnavu iela 37-13
  Rīga, 1010
  Latvijā